Privātuma politika


Reģistrējoties interneta vietnē www.dcity.lv vai dcity mobilajā aplikācijā, Jūs uzticat SIA D City (reģistrācijas nr. 40203433300, juridiskā adrese reģistrēta Kuģu iela 11-7 (410) Rīga, Latvija LV-1048, kā personas datu apstrādes Pārzinim (turpmāk – Sabiedrība vai mēs, vai Pārzinis) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk – Politika) un dcity.lv internetveikala Preču pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumos (turpmāk – Noteikumi) noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlaties savus personas datus mums sniegt.

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepzīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Politika, gan arī Noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Ja Jūs neakceptējat Noteikumus, šo Politiku vai atsevišķiem tās nosacījumus, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).

1. Kas ir personas dati un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?


Reģistrācija

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Reģistrējoties interneta vietnē www.dcity.lv vai DCITY mobilajā aplikācijā, jums ir jāakceptē interneta vietnes vai mobilās aplikācijas lietošanas Noteikumi (jāpiekrīt Līgumam). Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet noslēgt Līgumu un izmantot mūsu sniegtos Pakalpojumus. Reģistrējoties, Jūs noslēdzat Līgumu un apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un, ka Jūs neesat jaunāks par 18 gadiem. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem personas datiem, gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā DCITY saglabā tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību

Līgumam nepieciešamie dati:

 • Datu kategorijas - Jūsu vārds, uzvārds, adrese (pilsēta, ielas vai mājas Nr., dzīvokļa Nr.), e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Datu apstrādes juridiskais pamats - Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.
 • Datu apstrādes termiņš - Visu periodu, kamēr ir spēkā Līgums un Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Ar Jums noslēgto Līgumu un pierādījumus par to noslēgšanu mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Pēc Jūsu norādītajiem personas datiem mēs Jūs atpazīstam, kad, piemēram, Jūs vēlaties atjaunot vai mainīt savus datus, vēršaties pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu u.c.Atbilstoši Jūsu iesniegtajiem personas datiem, reģistrējoties www.dcity.lv interneta vietnē un /vai DCITY mobilajā aplikācijā, pēc Līguma noslēgšanas tiek izveidots unikāls Jūsu lietotāja profils (konts), pēc kura mēs Jūs identificēsim kā reģistrētu interneta vietnes www.dcity.lv un/vai DCITY mobilās aplikācijas lietotāju, kas sniegs Jums iespēju izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un šīs Politikas nosacījumiem.

Jūsu norādītos kontaktinformācijas datus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) varam izmantot saziņai ar Jums Līguma saistību izpildē, t.sk., atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, pretenzijām, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un (vai) šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pasūtītos pirkumus, precizēt preču piegādes precīzu laiku, vai konstatējam sarežģījumus Līguma saistību izpildē, kas saistīti ar veiktajiem pirkumu darījumiem, u.tml.

Ļoti svarīgi ir tas, lai Jūsu norādītie personas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus (neīstus) personas datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet, Jūsu personas datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Līguma saistību izpildi un Pakalpojumu sniegšanu Jums, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Jūsu tiesības. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas Jums radīsies tā iemesla dēļ, ja būsiet norādījis nepareizus vai neprecīzus personas datus.

Ja mainās Jūsu iesniegtie dati, Jums nekavējoties mūs par to ir jāinformē, izmainot attiecīgos personas datus Jūsu reģistrētā lietotāja profilā interneta vietnē www.dcity.lv vai DCITY mobilajā aplikācijā. Par to, kā atjaunot savus personas datus, kas ir mainījušies, lūdzam Jūs iepazīties šīs Politikas 6.2.punktā.

Sabiedrībai nav iespēju pārbaudīt Jūsu nodoto personas datu pareizību un atbilstību īstenībai, ja tos Jūs mums nesniedzat. Pieņemot Jūsu reģistrāciju un noslēdzot Līgumu ar mums, mēs uzskatām, ka Jūsu iesniegtie personas dati ir precīzi un pareizi.


1.2. Jūsu konta administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Jūsu kontu.

Konta dati:

Datu kategorijas - Reģistrēšanās (interneta vietnē www.dcity.lv) laikā norādītie dati, pievienošanās kontam dati, darbības kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).

Datu apstrādes juridiskais pamats - Jūsu noslēgtais Līgums un izveidotais konts, lai izpildītu Līguma saistības, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Datu apstrādes termiņš - Visu periodu, kamēr Jūs esat konta lietotājs. Pierādījumus par līguma noslēgšanu varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūsu reģistrāciju, izmantot kontu interneta vietnē www.dcity.lv, mēs uzskatām par saņemtu, kad Jūs veicat Noteikumos noteiktās konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināt reģistrāciju.


1.3. Jūsu pirkuma datu apstrāde

Pirkuma datu apstrāde

Sniedzot Jums Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un izpildot līguma saistības, Jūs veicot naudas samaksu par preci, mēs veicot naudas atmaksāšanu Jums (ja Jūs atgriežat iegādāto preci mums), piešķirot atlaides pirkumiem u.c. – mēs paralēli Jūsu reģistrācijas datiem apstrādājam datus par Jūsu pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati) un izrakstām Jums grāmatvedības attaisnojuma dokumentus (faktūrrēķinus, rēķinus, preču pavadzīmes, u.tml.), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likums, likuma “Par grāmatvedību” 7.pants nosaka grāmatvedības attaisnojuma dokumentos norādāmos personas datu rekvizītus, u.c.).

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati:

Datu kategorijas - Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.

Datu apstrādes juridiskais pamats - Jūsu noslēgtais Līgums un izveidotais konts, lai izpildītu Līguma saistības, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai un juridisko pienākumu pildīšanai, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai

Datu apstrādes termiņš - Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti - 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. Ar Jums noslēgto Līgumu un pirkumu darījumu apliecinošos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Pirkuma datus un grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas, un ja termiņam beidzoties nav celta jebkāda veida prasība pret mums, mēs tos no datu bāzes izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.


1.4. Datu profilēšana, administrējot Pakalpojumu sniegšanu

Administrējot Pakalpojumu sniegšanu un tiecoties sasniegt Noteikumos minētos mērķus, mēs varam izmantot automatizētu personas datu (ieskaitot Jūsu pirkuma datus) analīzi un automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Jūsu profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Jūsu datus pēc Jūsu iegādātajām precēm un (vai) ņemot vērā citas Jums raksturīgas pazīmes (piem., vārdu, adresi, u.c.).

Piemēram, Jūsu pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs varam veikt Jūsu interešu labā, izlabojot savā darbībā pieļautās kļūdas. Pamanot, ka kļūdīšanās dēļ mūsu pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai nepiemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varam identificēt pircējus, kas iegādājās šīs preces, un izlabot savu kļūdu (kompensēt cenas atšķirību u.tml.).

Svarīgi uzsvērt, ka mūsu veiktās Jūsu datu analīzes un profilēšanas darbības Jūs neietekmē juridiski vai citā veidā.

Tomēr, ja Jūs iebilstu pret automatizētu Jūsu datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs pieņemtu un ņemtu vērā Jūsu iebildumus. Taču, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Jūsu iebildums var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot mūsu Pakalpojumus.


1.5. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, reģistrējoties interneta vietnē www.dcity.lv vai D CITY mobilajā aplikācijā, Jūs piekritāt saņemt piedāvājumus un/vai aktuālos piedāvājumus savā e-pastā vai mobilajā aplikācijā vai SMS jaunumus savā telefonā no mums, tad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju, piemēram, vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu sadarbības partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Jūs piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas, jautājam Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam Jūsu kontā un mobilajā aplikācijā, kā arī citā Jūsu izvēlētā veidā, piemēram, e-pastā, ar SMS īsziņu uz Jūsu norādīto telefona Nr.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:

Datu kategorijas: Jūsu vārds, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs.

Datu apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju par aktuālajiem jaunumiem, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Datu apstrādes termiņš: Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt piedāvājumus un jaunumus. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūs varat izvēlēties vēlamos komunikācijas kanālus privātuma uzstādījumos interneta vietnes www.dcity.lv Jūsu lietotāja kontā vai D CITY mobilajā aplikācijā. Šos uzstādījumus varat bez ierobežojuma mainīt jebkurā laikā.

Ja nevēlaties, lai mēs Jums sūtītu piedāvājumus un/vai jaunumus, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu, vai ja Jūs esat devis savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un/vai jaunumus, tad jebkurā brīdī Jūs varat no tiem atteikties vai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (kanālus). Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Līguma saistību izpildi.


1.6. Datu profilēšana, sniedzot individuālos piedāvājumus

Ja, reģistrējoties interneta vietnē www.dcity.lv vai D CITY mobilajā aplikācijā, Jūs izvēlējāties saņemt arī individuālos (personalizētos) piedāvājumus, atbilstoši Jūsu pasūtījumu vēsturei, un devāt piekrišanu profilēšanai šim mērķim, lai pēc iespējas labāk Jūs iepazītu, šim nolūkam apstrādāsim ne tikai Jūsu sniegtosdatus, bet arī papildus analizēsim un izmantosim Jūsu pirkumu datu vēsturi.

Individuālo piedāvājumu sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:

Datu kategorijas: Jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, pirkumu dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu), Jums piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana, lai Jūsu dati tiktu profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Datu apstrādes termiņš: Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana par datu profilēšanu, lai piedāvātu Jums individuālos (personalizētos) piedāvājumus. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Ja Jūs piekrītat tam, ka Jūsu dati tiek profilēti, sniedzot Jums individuālos (personalizētos) piedāvājumus, Jūs iegūstat iespēju saņemt personalizētus piedāvājumus, ņemot vērā Jūsu vajadzības, un saņemt citas speciāli Jums paredzētas priekšrocības. Lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi mēs izmantojam automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam Jūsu un (vai) pirkumu datus un, ņemot vērā Jūsu iepirkšanās paradumus un (vai) citas pazīmes (piemēram, adresi, konkrētus pirkumus u.c.), sniedzam Jums aktuālus, interesantus un lietderīgus piedāvājumus, kā arī citu informāciju par individuālajiem piedāvājumiem.

Piemēram, ņemot vērā Jūsu pirkumu vēsturi un iepirkšanās paradumus, mēs varam piešķirt atlaides Jūsu iecienītāko kategoriju precēm, informēt Jūs par individuālā sortimenta jaunumiem u.c.

Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu profilēti, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu vai, ja Jūs esat devis savu piekrišanu individuālo piedāvājumu saņemšanai, tad jebkurā laikā Jūs varat no tiem atteikties. Tādā gadījumā Jūsu atteikums saņemt individuālos piedāvājumus netraucēs turpmāk Jums izmantot Pakalpojumus un Jūsu noslēgtā Līguma saistību izpildi, taču Jūs turpmāk nevarēsiet saņemt individuālos piedāvājumus un Jums aktuālo individuālo informāciju.


1.7. Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Mēs pastāvīgi strādājam, lai mūsu preču sortiments, piemērotās akcijas un atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju, t.sk. Jūsu vajadzībām.

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati:

Datu kategorijas: Adrese, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).

Datu apstrādes juridiskais pamats: Mūsu leģitīmās intereses ir analizēt pirkumu datus konkrētā reģionā pēc klientu adresēm un sagatavot mūsu komercdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu komercdarbību un radītu ieguvumus gan Jums kā klientam, gan Sabiedrības komercdarbībai.

Datu apstrādes termiņš: 5 gadi kalendārie gadi no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu komercdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati (adrese un pirkuma dati) palīdz mums pieņemt svarīgus komercdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām, atbilstoša preču sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, u.tml.

Šo datu analīzes darbības neietekmē Jūsu likumīgās vai līdzīga rakstura intereses, kā arī tas neietekmē turpmāko Pakalpojumu un Jūsu noslēgtā Līguma saistību izpildi.


1.8. Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).

Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošanas mērķim apstrādājamie dati:

Datu kategorijas: 

 • Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese, dzimšanas datums u.tml.;
 • Jūsu Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā sniegtā informācija;
 • Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati: piemēram, preces pirkšanas - faktūrrēķina/rēķina/preču pavadzīmes dati, preces fotogrāfijas;
 • Telefonsarunas ieraksts, ja vēršaties uz mūsu klientu apkalpošanai paredzēto Palīdzības līniju.

Datu apstrādes juridiskais pamats: Mūsu juridisko pienākumu izpilde uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu leģitīmās intereses vērtēt Jūsu kā klienta atsauksmes un veikt telefonsarunu ierakstu, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti Jums, un mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Datu apstrādes termiņš: Līdz 12 mēnešiem. Jūsu prasījumus par precēm mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām par preču pirkumiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus (sūdzības). Jūsu sniegto atsauksmju datus mēs varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu sniegto viedokli un piedāvājumus.


1.9. Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 6 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

 • pieprasījumi elektroniskā veidā e-pastā – ne ilgāk kā 6 mēnešus;
 • sūdzības – 12 mēnešus;
 • Palīdzības līnijā saņemto telefonsarunu ierakstus – 14 dienas;
 • Atsauksmju novērtējumus (zvaigznīšu glabāšana) – ne ilgāk kā 12 mēnešus;
 • Facebook individuālās vēstules – ne ilgāk kā 6 mēnešus.

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs dokumentus, kas satur Jūsu personas datus, iznīcināsim patstāvīgi, vai elektroniskā veidā esošos Jūsu personas datus uzticami un neatjaunojami izdzēsīsim vai anonimizēsim pēc iespējas ātrāk saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.


2. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:

 • Jūsu piekrišana;
 • Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (turpmāk- līguma), kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei;
 • mūsu leģitīmās intereses;
 • juridisko pienākumu pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai.

Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Reģistrējoties interneta vietnē www.dcity.lv vai D CITY mobilajā aplikācijā Jūs datus iesniedzat tiešā veidā mums, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu, vai mutiskā veidā zvanot pa telefonu uz mūsu klientu apkalpošanas Palīdzības līniju u.c. .

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.


3. Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim Jūsu datus drošā veidā, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.

Ilgāk, nekā noteikts šajā politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja pastāvēs kāds no šādiem apstākļiem:

 • tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
 • Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
 • nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;
 • pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa pabeigšanas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai tās galīgajam nolēmumam.


4. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt IT datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgdarbības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Ja, sniedzot Pakalpojumus, mēs piešķiram tiesības izmantot mūsu partneru pakalpojumus (piem., partneru īstenoto lojalitātes programmu sniegtās priekšrocības), daži Jūsu dati būs pieejami arī mūsu sadarbības partneriem, taču tikai šādas vispārīgas pakalpojumu sniegšanas vai citu sadarbības nosacījumu mērķiem. Piemēram, ja savā reģistrētā lietotāja kontā reģistrēsiet Maxima PALDIES lojalitātes kartes datus, pēc katras iepirkšanās nodosim sadarbības partnerim - Maxima informāciju par saņemtajiem lojalitātes punktiem, kas būs piešķirti Jūsu lietotāja kontā reģistrētajam PALDIES kartes īpašniekam, pamatojoties uz Maxima PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem ar kuriem var iepazīties Maxima mājas lapā www.maxima.lv. Par katru šādu gadījumu Jums tiks sniegta papildus informācija un pajautāta Jūsu piekrišana šādai informācijas apmaiņai.

Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas gadījumu, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi/atsevišķi datu pārziņi un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām Valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat interneta vietnē www.dcity.lv vai D CITY mobilajā aplikācijā sniegto informāciju, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne vai mobilā aplikācija, gatavojot vietnes apstrādātājiem paredzētās atskaites par interneta vietnes vai mobilās aplikācijas darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes, interneta un mobilās aplikācijas lietošanu saistītus pakalpojumus. Plašāku informāciju par to varat izlasīt pārlūkprogrammas Sīkfailu politikā.


5. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniegšanai vai komunikācijai izmantojam www.facebook.com, vai Google analytica pakalpojumus, tad attiecībā uz datu nodošanu uz 3 valstīm attiecīgie pakalpojuma sniedzēji ir uzskatāmi par trešo personu un aicinam iepazīties ar šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.


6. Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:


6.1. Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja esat interneta vietnes www.dcity.lv reģistrētais konta lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā lietotāja kontā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem (piem., pārbaudīt Jūsu iesniegto personas datu informāciju, aktualizēt informāciju, Jūsu dotās piekrišanas, u.tml.), saņemt Jums izrakstītos faktūrrēķinus par pēdējiem 12 mēnešiem. Ja esat D CITY mobilās aplikācijas lietotājs, ar visu minēto informāciju varat iepazīties mobilajā aplikācijā

Ja šajā Politikā, interneta vietnes www.dcity.lv Jūsu lietotāja kontā vai D CITY mobilajā aplikācijā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu operāciju vēsturi par ilgāku nekā 12 mēnešu periodu, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 8.punktā norādītajos veidos.


6.2. Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šīs Politikas 8.punktā norādītajos veidos vai

Jūs varat patstāvīgi veikt interneta vietnes www.dcity.lv kontā vai D CITY mobilajā aplikācijā savu datu labošanu (aktualizāciju).


6.3. Tiesības atcelt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus, kā arī piekrišanu par datu profilēšanu, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Līguma saistību izpildi, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt Jums aktuālus piedāvājumus un jaunumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par dotajām piekrišanām, mainot piekrišanu nosacījumus savā reģistrētā lietotāja kontā vai mobilajā aplikācijā vai sazinoties ar mums šīs Politikas 8.punktā norādītajos veidos.

Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus un Politikā norādītajos gadījumos – datus uzticami un neatjaunojami dzēsīsim vai anonimizēsim.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētuaizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.


6.4. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts inspekcija.


6.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Līguma darbība tiks pārtraukta un izbeigta.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, kura kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.punktā.


6.6. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, kura kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.punktā.

Svarīgi atzīmēt, ka Jūsu interneta vietnes www.dcity.lv kontā reģistrētā lietotāja dati bez atsevišķa Jūsu lūguma tiks izdzēsti bet pārējie dati – izdzēsti vai droši anonimizēti, ja Jūs pārtrauksiet izmantot interneta vietnē www.dcity.lv esošos Pakalpojumus un ir pagājuši 2 (divi) gadi no Jūsu kā reģistrētā lietotāja pēdējās aktivitātes interneta vietnē www.dcity.lv.


6.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu un Līguma saistību izpildi.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, kura kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.punktā.


6.8. Tiesības uz datu pārnesamību

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārzini. Datus, ko vēlaties pārcelt, mēs Jums iesniegsim vienkārši mūsu sistēmās izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, pārsūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam datu pārzinim.

Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, kura kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.punktā.


7. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu interneta vietnes www.dcity.lv lietotāja kontā vai D CITY mobilajā aplikācijā lietotāja profilā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar interneta vietnē www.dcity.lv vai D CITY mobilajā aplikācijā reģistrētā lietotāja profilā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.


8. Kādā veidā jūs varat sazināties ar mums?

 • ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: info@dcity.lv
 • zvanot uz mūsu bezmaksas Palīdzības līnijas tālruni: +371 80007001

Datu aizsardzības speciālista kontaktdati:

 • e-pasta adrese: info@dcity.lv,
 • pasta korespondences adrese: Laki tn 30 Mustamae linnaosa, Tallinn Harju maakind 12915, Estonia, Vēstuli adresējiet: SIA D City Datu aizsardzības speciālistam

9. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt; jebkāda Jūsu informācijas nodošana mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.


10. Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāku informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atteikšanos skatiet pārlūkprogrammas Sīkfailu politikā.


11. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

SIA D City interneta veikala www.dcity.lv privātuma politika var tikt mainīta vai aktualizēta. Mājaslapā : www.dcity.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko privātuma politikas versiju.


12. Politikas piemērošana

Politika nav piemērojama citiem mūsu vai mūsu grupas uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem.